De algemene voorwaarden


De opdrachtgever zoals in de algemene voorwaarden en offerte genoemd is de offerte aanvrager (klant).

De opdrachtnemer zoals in de algemene voorwaarden en offerte genoemd is Tegelzet & klussenbedrijf Westdorp.


Bij prijswijzigingen van leveranciers, behouden wij ons voor deze prijswijzigingen door te berekenen aan

de opdrachtgever.


Bedragen zijn excl. afvoeren bouw- en sloopafval. Tenzij anders wordt vermeld in offerte.

Bedragen zijn incl. 1x p.w. werkoverleg, reiskosten en materialen zoals vernoemd in de offertte.

Deze werkzaamheden zullen binnen de wettelijke bepalingen en veiligheidsnormen worden uitgevoerd.

de opdrachtgever is hier dan ook niet verantwoordelijk voor desbetreffende veiligheidsrisico's.


Bij annulering door de opdrachtgever, na orderbevesting, wordt de eerste betalingstermijn in rekening

gebracht, om de gemaakte kosten en verloren inkomsten te kunnen vergoeden.


Schade die veroorzaakt wordt door anderen dan de aannemer en door hem aangestelde onderaannemers

zijn niet in de offerte mee opgenomen en eventuele kosten en/of herstelwerkzaamheden zullen, na melding,

bij de opdrachtgever worden verhaald.


Wijzigingen of meerwerk, dat na orderbevesting worden doorgevoerd, zijn niet in de planning en offerte

opgenomen en worden pas na schriftelijke bevesting van de opdrachtgever uitgevoerd. 

Uitloop van de vooraf vastgestelde planning wordt hier niet uitgesloten.


Opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor de eventuele vergunning betreffende de bovengenoemde

werkzaamheden. Eventuele kosten die voorvloeien door het niet voldoen van deze voorwaarde worden bij de

opdrachtgever verhaald.


Daar de opdrachtnemer deels verzekerd is, wordt de opdrachtgever geacht een CAR-verzekering af te sluiten

voor betreffend werk. Tenzij anders in de offerte wordt vermeld.


Verzekerd deel van de opdrachtnemer:

  1. *Schade die voortvloeit uit de door ons te verrichten werkzaamheden, aan goederen andere dan de door de

   hem aangeleverde materialen (de basis W.A. verzekering).

* geleverd werk en geleverd materiaal (mits door ons beschadigt).


Niet verzekerd deel

  1. *Eigendommen van opdrachtgever, opdrachtnemer en personeel.

* Hulp materialen (zoals steigers, gereedschappen).


Pas nadat de offerte ondertekend retour is gezonden en de eerste betalingstermijn is overgemaakt,

zullen de benodigde materialen voor u besteld worden. Daarom is het van belang dat de eerste termijnbetaling

zo spoedig mogelijk wordt verwerkt, dit ivm de te bestellen materialen.

Indien de materialen door toe doen van de opdrachtgever niet op tijd geleverd kunnen worden zal de

vastgestelde einddatum komen te vervallen en eventuele kosten die hieruit voortvloeien bij de opdrachtgever

worden verhaald.


Alle in de offerte vernoemde werkzaamheden (excl.meerprijzen) zijn in de prijs opgenomen. De kosten die

voortvloeien uit de niet vernoemde werkzaamheden die na goedkeuring geconstateerd of gewijzigd worden,

zullen in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.

Onvoorzien meerwerk, wat pas na aanvang van de werkzaamheden wordt geconstateerd, is niet mee opgenomen

in de offerte. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien zullen in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.

De opdrachtgever mag zelf beslissen of het onvoorzien meerwerk wel of niet door de opdrachtnemer wordt

uitgevoerd.  Ook hierdoor zal de vastgestelde einddatum kunnen komen te vervallen en eventuele kosten die hier-

uit voortvloeien bij de opdrachtgever worden verhaald. Wel zal er naar gestreefd worden de einddatum te halen.

MWestdorp - KVK Breda 18082303 - Algemene voorwaarden